Vedtekter

§1. Namn
Foreningens namn er Namdal seniorforum. Foreningen er stiftet 27. mars 2014.

§2. Formål
Namdal Seniorforum er en ideell, ikke kommersiell organisasjon som har som hovedmål å bidra til kunnskap, glede og felles opplevelser for seniorgruppen 55 +. Gjennom foredrag og kursvirksomhet blir det gitt innføring i ulike fag og emne uten sikte på at dette skal gi formell kompetanse. I tillegg kan det arrangeres ekskursjoner og turer.

§3 Organisasjon
Namdal Seniorforum er en selvstendig organisasjon tilmeldt Brønnøysund registeret, organisasjonsnummer 913 483 014 Foreningen er en egen juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.

§4 Medlemskap
Alle seniorer 55 + kan bli medlemmer. Engangskontingent er kr 400.-

§5: Styret
Namdal Seniorforum ledes av et styre som består av sju medlemmer og velges av årsmøtet. Styremedlemmene velges for 2 år. Styreleder velges av årsmøtet. Styreleder velges for ett år. Styret forøvrig konstituerer seg selv. Styret kan fatte vedtak når minst fire medlemmer er til stede. Vedtak krever alminnelig flertall. Styreleder sin stemme avgjør ved likt stemmetall. Styret kan opprette og legge ned undergrupper. I hver undergruppe skal minst ett styremedlem være medlem. Signatur innehas av styrets leder og ett styremedlem i fellesskap.

§6: Årsmøtet.
Årsmøte skal holdes hvert år innen utgangen av mars. Styret kaller inn til årsmøte med minst tre ukers varsel. Forslag til årsmøte må være skriftlig og være styret i hende senest to uker før årsmøtet.

Årsmøtet skal behandle følgende saker:

  • Valg av møteleder, referent og to til å underskrive protokollen.
  • Styret sin årsmelding.
  • Revidert årsregnskap.
  • Valg av styreleder og styremedlemmer.
  • Valg av to revisorer for ett år.
  • Valg av tre medlemmer til valgkomité med leder, alle for ett år.
  • Innkomne forslag.

Alle valg og vedtak gjøres med alminnelig flertall. Det skal være skriftlig votering ved valg dersom noen ber om det.

§7 Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte kan kalles inn når minst 1/3 av medlemmene finner dette nødvendig og krever det skriftlig. Samme regler gjeld for avvikling av ekstraordinært årsmøte som for ordinært årsmøte.

§8 Endringer av vedtekter
Endring av vedtektene kan bare vedtas på årsmøtet eller ved ekstraordinært årsmøte og krev 2/3 flertall av de frammøtte.

§9 Oppløsning
Oppløsning av Namdal Seniorforum behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles til ekstraordinært årsmøte tre måneder senere. Vedtak om oppløsning i ekstraordinært årsmøte krever også 2/3 flertall.