Foredrag 1. mars 2018

Aktuelt tema i Namdal Seniorforums møte

Trøndelag – hvorfor og hva er mulighetene?

Auditoriet på Nord Universitet var omtrent halvfullt da «Mor Trøndelag», Anne Marit Mevassvik, torsdag kveld orienterte seniorene om hvorfor det var nødvendig å samle Trøndelag til ett fylke, og hvilke muligheter som åpner seg etter sammenslåinga.

Var dette nødvendig da, Anne Marit?

Arne Flaat, leder i Namdal Seniorforum, ønsket Mevassvik velkommen til forumets møte med å stille dette spørsmålet. I sin innledning av foredraget spolet Mevassvik tida tilbake til etter Stortingsvalget i 2013 da det ble dannet en blå-blå regjering uten eget flertall, men med et programfestet mål om å avskaffe fylkeskommunen. For å sikre fylkeskommunens framtid gjaldt det å være frampå, så svaret på Flaats spørsmål om dette var nødvendig, var ja.

Slutt på 214 års adskillelse

Det var etter stortingsvalget i 2013 at Mevassvik lanserte tanken om å gjøre slutt på en 214 år lang periode med et delt Trøndelag. I mars 2014 ble det gjort en henvendelse til Sør-Trøndelag om en frivillig sammenslåing av fylkene. Deretter gikk det slag i slag inntil Stortinget i juni 2016 gjorde endelig vedtak om å slå sammen de to trøndelagsfylkene til ett fylke med virkning fra 1. januar 2018.

Mevassvik var også overbevist om at en frivillig prosess fram mot sammenslåing både ga en langt bedre prosess og et bedre resultat, enn det vi ville ha fått, om fylkene hadde strittet mot og til slutt likevel ville blitt sammenslått. Hun pekte her på en sammenslåingsprosess som nå foregår lenger nord i landet.

Større enn Sveits

Det nye fylket er i utstrekning noe mindre enn Finnmark, men noe større enn Sveits. Arbeidet framover vil bli å samle dette fylket. Kraft vil her være et stikkord. Med dette menes å skape livskraft, bærekraft og konkurransekraft. Selv om den geografiske utstrekninga er stor, har det ifølge foredragsholderen allerede blitt registrert positive virkninger av sammenslåinga ved tettere kontakt mellom kystnæringene på aksen Vikna/Nærøy- Hitra/Frøya. Samme utvikling er registrert i de indre strøk av Trøndelag på aksen Røros-Indre Namdal.

Formannskapsmodellen

Politisk er det nye fylket styrt etter formannskapsmodellen. Kort sagt består denne av et Fylkesting og i vårt tilfelle fem hovedutvalg. I spissen for denne modellen har vi en fylkesordfører. Tidligere Sør-Trøndelag ble styrt etter denne modellen, mens Nord-Trøndelag hadde parlamentarisme. Tidligere fylkesordfører i Sør-Trøndelag, Tore Sandvik, har fått samme funksjon i det nye Trøndelag.

Sterkest vekst i ni kommuner

I perioden 2000-2014 økte folketallet med 51000 individer i ni kommuner sør for og på østsida av Trondheimsfjorden fra Hitra/Frøya i sør-vest til Vikna i nord-vest. Veksten i perioden 2014-2040 vil komme i de samme kommunene. 340000 av fylkets innbyggere bor på aksen Orkdal-Steinkjer, og ni av ti nye arbeidsplasser vil også komme langs denne aksen. Med ny inntektsmodell for fylkene ville det blitt svært vanskelig å møte utfordringene som vil komme av disse forholdene. Bl.a. ville et økonomisk uttak fra NTE ikke lenger være mulig, om Nord-Trøndelag skulle fortsatt som eget fylke. Dette er én av grunnene til at sammenslåing av fylkene var nødvendig.

Fra regional utvikler til samfunnsutvikler

Dette er en målsetting den sittende regjering har for de nye regionene. Skal den nye regioninndelinga lykkes, må det iflg. Mevassvik overføres oppgaver fra staten til regionene. Men fylkene har allerede store oppgaver. Med 6000 km veg er Trøndelag landets nest største vegeier etter staten. Vedlikehold av vegnettet og kollektivtilbudet vil bli viktige områder for å knytte Trøndelag sammen. Det samme vil utvikling av skole- og kulturtilbudet bli. På disse to siste områdene er det stor forskjell på de to tidligere fylkeskommunene. Fylkesplanen for 2018-2030 blir i så måte et viktig dokument. Foredragsholderen inviterte seniorforumet til å komme med en høringsuttalelse til dette dokumentet.

Trøndelag er landets spiskammer

Mevassvik viste her bilder fra så vel landbruket som sjømatnæringa som bakgrunn for sin påstand. I samme forbindelse poengterte hun at fylket også skal være langt framme teknologisk. Her trakk hun fram en ambisjon om å utvikle verdens første utslippsfrie hurtigbåt.

Trondheim et aktivum for fylket

Forholdet by-land er viktig for mange. Frykten for at fellesskapets ressurser skal tilflyte de store sentra og da i særdeleshet Trondheim med omland bekymrer mange. Denne bekymringa ble tilbakevist av Mevassvik. Tvert om mente at det er en stor fordel for fylket å ha en storby og et kraftsentrum som Trondheim, som bl.a. er en internasjonal universitetsby, innenfor sine grenser.

I en kort spørsmålsrunde etter foredraget utdypet Mevassvik noen av de temaene som tilhørerne var opptatt av.

 

Kultur

Tradisjonen tro åpnet foredragskvelden med et kulturelt innslag. Denne gangen var det Thomas Brøndbo som presenterte egne og andres sanger fra sitt brede repertoar. Her fikk vi både hans egen «Du sa æ va en drøm» og Kurt Foss og Reidar Bøes «De nære ting».