Årsmelding 2022

NAMDAL SENIORFORUM
ÅRSMELDING FOR 2022
Namdal Seniorforum er en ideell, ikke kommersiell organisasjon som har som hovedmål å bidra til kunnskap, glede og felles opplevelser for seniorgruppen 55 +. Gjennom foredrag og kursvirksomhet blir det gitt innføring i ulike fag og emne uten sikte på at dette skal gi formell kompetanse. I tillegg kan det arrangeres ekskursjoner og turer.
På årsmøtet 3. mars 2022 fikk styret denne sammensetningen:

Kåre Aalberg, leder, valgt for 1 år
Ivar Bragstad, kasserer, valgt for 1 år
Tom C. Prytz, sekretær, valgt for 1 år
Dordi Haugen, styremedlem og leder kulturkomiteen, valgt for 1 år
Jorunn Almås Helgesen, styremedlem, valgt for 2 år
Ketil Sørvig, styremedlem, valgt for 2 år
Erik Seem, styremedlem, valgt for 2 år

Namdal Seniorforum sin drift i 2022 ble tilnærmet ordinær etter 2 år svært redusert grunnet corona-pandemien.

Drift
I året har det vært 5 styremøter.
Namdal Seniorforum har 290 medlemmer. Tyngden av medlemmene er fra Namsos og med noen fra Grong, Overhalla og Høylandet.
Høsten 2022 kom teatergruppa «Namdal Seniorteater» i gang med øvelser. De hadde 12. desember et artig og godt innslag 12. desember under konserten «Nocturne i Nord» på Ullvaren, Namsos.
Styret viser til beretningene fra det enkelte utvalg og vil påpeke den høye kvaliteten på de aktivitetene som gjennomføres. Styret bemerker også at den innsatsen som legges ned for å få til alt sammen må ytes stor respekt.
AKTIVITETER
ÅRMELDING FOREDRAGSKOMITEEN
Komiteen har vært Kåre Aalberg, Namsos, (leder), Erik Seem (Grong), John Ivar Toft (Namsos),
Jorunn Almås Helgesen (Høylandet), Ove Gunnar Moen (Namsos) og Grethe Bøgh Næss (Namsos).

Foredragskomiteen har hatt 2 møter.

Det er gjennomført 5 foredragskvelder i egen regi og 4 foredragsmøter i samarbeid med KUBEN Grong Kulturhus, Namsos og Grong Folkebibliotek og Namsos Bys Historielag.

3. mars Aud Steinsbek: «Fra Namsos til Moria»
Årsmøte
21. april Velferdsteknologi. Hva er det?
Ved Arild Pedersen og Bente Eidesmo
23. august Hans Wilhelm Steinfeld: Hva skjer i Ukraina
I samarbeid med KUBEN Grong Kulturhus
22. september Hva skal skje med NEXSAN-tomta
Ann Evy Duun, Erik Fossland Lænd og Sigrid Angen
27. oktober KVIKKLEIRE I NAMDALEN
v/ geolog/geoteknikker Erling Romstad
17.november Namdalens historie – Kva skal det bli?»
Med forfatter Øystein L. Idsø Viken og professor Hilde Gunn Slottemo. Samtaleleder: Ragnar Prestvik
Møtet i samarbeid med Namdal Historielag
Foredragsmøtene er blitt holdt i Gamle Kinosalen i Namsos Samfunnshus. Oppmøtet har vært noe mindre (40-60) enn tidligere.
ÅRSMELDING FOR KURS- OG OPPLÆRINGSKOMITEEN
Medlemmer i Kurskomiteen har vært Egil Ulvin, Høylandet, Bodil E. Storli, Overhalla, Anne Solfrid Hongseth, Overhalla, Jørgen Hoffmann, Namsos (gikk ut av komiteen i juni 2022) Ketil Sørvig, Namsos, (komiteleder).

KURSAKTIVITET I MELDINGSÅRET
1. Bedre styrke og balanse. 8-dagers trimkurs. Træn/NNPS. Jan-mars 2022. 30 deltagere.
2. Fremtidsfullmakt v/Hege Skillingstad. Namsos. 30-40 deltagere. Mars 2022.
3. Bruk av biblioteket. Mars 2022 i Namsos.
4. Enklere Digibank-hverdag Namsos.
5. Enklere Digibank-hverdag Grong.
6. Bedre styrke og balanse. 8-dagers trimkurs. Træn/NNPS. Jan-mars 2022. 30 deltagere.

Enda 3 kurs var gryteklare men ble avblåst i tidlig fase av praktiske årsaker.

Kurskomiteen har i meldingsåret hatt 5 møter og behandlet 21 saker. Møter avholdes normalt hver
andre tirsdag i måneden kl. 1200-1400 på OBUS eller annen tid og sted etter avtale.

ÅRSMELDIG KULTURKOMITEEEN

Komiteens medlemmer: Inger Andsnes, Namsos, Inger Løken Sandnes, Namsos, Marit Drugli Sundt, Namsos, Stein Landsem, Namsos, Bjørn Mikalsen, Namsos, Liv Aavatsmark , Høylandet, og Dordi Haugen, Namsos, (komiteleder)

AKTIVITETETER I MELDINGSÅRET
To allsangkvelder: Vårsang (april) og «Sang i mørketid» (desember).
Teatertur til Trondheim; Markens Grøde.
I samarbeid med Namsos Kino – 8 Seniorfilm2022. De fleste med kaffeservering.

Møter: Tre ordinære komitemøter (april, mai, nov) og en øvelse til sangkveld.
Samarbeid med andre.
20. september deltok 4 av styremedlemmene i Namdal Seniorforum på årets fellesmøte for styrene i de fire Seniorforum i gamle Nord-Trøndelag. Vertene, Innherred Seniorforum, hadde lagt opp til et omfattende og allsidig program på Frosta med avslutning i klosteret på Tautra. I møtet ble det utvekslet erfaringer og ideer om arrangementer, kurs, foredragsholdere og øvrig samarbeid.
I samarbeid med Folkebiblioteket Namsos og Grong
7 og 8. november Forfattermøte med forfatter Leif Ekle som presenterte sin bok: Mor Olga

I samarbeid med Namsos Kino er det i året vist 8 seniorfilmer.
I samarbeid med Namdal Turlag ble det 25. april arrangert en tur til Spillumsmarka.
I samarbeid med TRÆN og Nord-Norsk Pensjonistskole er det holdt 2 kurs (vår og høst) «Styrke og balanse»
I samarbeid med Namsos Bys Historie og Vrimmelfestivalen:
Foredrag onsdag 2. november kl 18.00 Namsos Historielags lokale på Ullvaren.
Foredrag med Lars Forseth: Mat og matlaging i vikingetid

I samarbeid med Hilmarfestivalen var Namdal Seniorforum teknisk arrangør
5. oktober Konsertforedrag: Ronny Kjørsen «Garnbøterens notebok»

ØKONOMI
Beholdning pr 31.12.2022 Kr. 280 130,46
Overskuddet i 2022 ble kr 37 263,10 som også er beholdningsendringen (økningen) i løpet av året.
Det er kommet inn kr 9 600 kr som medlemsavgifter ila året.
Vi har fått sponsorstøtte fra Grong Sparebank i 2022
Sponsorene profileres i vårt skriftlige materiale, på vår nettside og på vår Facebookside.
KOMMUNIKASJON
De aller fleste av medlemmene har mailadresse og får informasjon pr mail. De andre får pr post.
Vår hjemmeside blir oppdatert jevnlig med aktiviteter. Det samme med siden på Facebook

VURDERING/FREMTID
Det er styrets vurdering at komiteene i forumet fungerer og arbeider godt. Alle tar ansvar og gjennomfører de oppgaver og tiltak som er besluttet.
Oppslutningen om arrangementene varierer. Alle gjennomførte aktiviteter evalueres fortløpende i styret med tanke på erfaringslæring. For å utvikle forumet er det løpende behov for innspill og tilbakemeldinger fra medlemmene, både fra kurs, foredrag, turer mm. Styret vurderer løpende
samarbeid med andre lag og organisasjoner når det gjelder aktiviteter. Det kan være aktuelt både ved større og mindre arrangementer. Samarbeidet med andre organisasjoner har vært godt og det oppfattes også å være viktig i fortsettelsen.

Namsos 2. februar 2023

Kåre Aalberg Tom C. Prytz Dordi Haugen
Sign Sign Sign

Erik Seem Ketil Sørvig Jorunn Almås Helgesen
Sign Sign Sign

Ivar Bragstad
Sign